Szkoła Podstawowa nr 1

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach

Piotr Kędroń
Odsłony: 4168

Na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN od 25 maja uczniowie klas 1-3 mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły z obowiązkiem zachowania m.in. poniższych zaleceń:

  • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Szkoła nie może udostępniać wspólnych przyborów i materiałów dla uczniów.
  • Uczniowie przynoszą ze sobą odpowiednią ilość pożywienia i picia,  w zależności od czasu pobytu. W tym tygodniu nie będzie możliwości uruchomienia stołówki.
  • Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Zabrania się używania telefonów komórkowych w trakcie zajęć na terenie szkoły.
  • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry
  • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
  • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
  • Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomiony rodzic/opiekun ma obowiązek pilnego odebrania  ucznia ze szkoły.

Więcej szczegółów:  Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna